ALV: 10 JUNI 2022

Heb je vragen en/of opmerkingen? Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

Geacht lid,

Eindelijk is het weer mogelijk om een algemene ledenvergadering te organiseren waar iedereen fysiek bij aanwezig kan zijn. We hopen dan ook veel leden te treffen op deze bijeenkomst. De algemene ledenvergadering van SVC2000 wordt gehouden op:

Vrijdag 10 juni 2022 om 20:00 uur in de kantine op Sportpark De Wijher.

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening;
 2. Mededelingen / eventueel ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering;
 3. Vaststelling jaarverslag seizoen 2019-2020 en 2020-2021;
 4. Vaststelling financieel jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021;
 5. Vaststelling verslag kascommissie;
 6. Verkiezing kascommissie;
 7. Vaststelling contributie;
 8. Vaststelling begroting;
 9. Bestuursverkiezing:

  Aftredend en niet herkiesbaar:
  Niek Aalbersberg, Bart Cox, Paul Simons, Teun Smeets, Frans Baltissen.

  Voorstel nieuw bestuurslid:
  Guillaime Janssen.


  Het bestuur roept alle leden die interesse hebben om zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie.
  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden. Te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. Aanmelding kan via secretaris@svc-2000.nl tot en met donderdag 09 juni 2022

 10. Vrijwilligersbeleid;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting;

De financiële stukken (voor agendapunten 4 en 8) liggen in ‘De Aftrap’ ter inzage op vrijdag 10 juni 2022 van 19:00 uur tot 19:45 uur. De penningmeester zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Alle leden van SVC2000 – senioren-, veteranen- en jeugdleden (vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger) – zijn welkom.

Mocht iemand verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit tijdig aan de secretaris mede te delen (per e-mail: secretaris@svc-2000.nl) .

Het bestuur van SVC2000

Share via
Copy link
Powered by Social Snap